Musisz uaktualnić Flash Player'a
ZAMÓW BIULETYN
Zamów biuletyn aby mieć najnowsze informacje z naszej strony

e-mail    

SZUKAJ NA STRONIE


 
GADU-GADU KONTAKT

Daniel Anderst 3683364
Dostępność:   napisz

PORADY

PODATKI

 Kto może rozliczyć się z podatku?
O zwrot nadpłaty podatkowej może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech i za którą pracodawca odprowadzał podatek, pod warunkiem: 
· pobyt w Niemczech trwał nieprzerwanie przez co najmniej 183 dni (6 miesięcy) liczone jako okres posiadania ważnego zezwolenia na pobyt i pracę oraz zameldowania w Niemczech (na ten okres nie wpływają przerwy w zatrudnieniu lub wyjazdy z RFN). Dany okres nie musi zawierać się w obrębie pełnego roku kalendarzowego (w takim wypadku można składać zeznania podatkowe za oba lata).
· pobyt w Niemczech trwał krócej niż 183 dni, ale dochody uzyskane w Niemczech stanowią przynajmniej 90% rocznych dochodów podatnika.
· pobyt w Niemczech trwał krócej niż 183 dni, ale dochody uzyskane poza obszarem Niemiec w danym roku podatkowym nie przekraczają 3069 EURO brutto.
Dotyczy to szczególnie: 
- pracowników sezonowych, 
- pracowników zatrudnionych na umowach czasowych (zlecenia, stypendia i granty naukowe) 
- pracowników uzyskujących dochody z tytułu wynagrodzenia za prace 
- pracowników zatrudnionych na eksportowych pracach kontraktowych
 Jak długo trwa procedura zwrotu?
W Niemczech nie ma formalnie określonych terminów ostatecznych realizowania procedur rozpatrzenia wniosku i zrealizowania zwrotu. Zazwyczaj czas oczekiwania wynosi 3 miesiące. W zależności od przydzielonego urzędu skarbowego w Niemczech oraz branży zatrudnienia, procedury trwają nie krócej niż 3 tygodnie i nie powinny być dłuższe niż 6 miesięcy
W jakich sytuacjach zwrot podatku może okazać się utrudniony lub wręcz niemożliwy?
Polacy pracujący w Niemczech są grupą narażoną na oszustwa podatkowe. Zdarzają się przypadki, kiedy pracodawca niemiecki sam rozlicza podatek i bez informowania o możliwości zwrotu, sam odbiera należną pracownikowi kwotę z niemieckiego urzędu skarbowego. Co więcej, ujawniają się też zabiegi nie udostępniania Polakom dokumentów podatkowych. Dlatego ważne jest zdobycie przed przyjazdem do Polski: Lohnsteuerkarte, bądź Besondere Lohnsteuerbescheinigung.


BEZROBOTNE

Zasiłek z Unii Europejskiej
Świadczenie dla bezrobotnych należy ci się także w momencie utraty pracy w kraju należącym do UE. Jeśli np. pracowałeś w Niemczech, straciłeś tam zatrudnienie i wróciłeś do Polski lub wyjechałeś do innego kraju Unii, twoje prawo do zasiłku i jego wysokość zostaną określone według prawa niemieckiego (czyli według ustawodawstwa kraju, w którym ostatnio byłeś zatrudniony). Świadczenie zostanie wypłacone w walucie kraju, w którym będziesz przebywał, przez instytucję do tego upoważnioną (w Polsce - Wojewódzki Urząd Pracy).
Każdy kraj indywidualnie ustala zasady przyznawania i określania wysokości zasiłków. W Polsce trzeba być zatrudnionym przez co najmniej 12 miesięcy oraz regularnie zgłaszać się do urzędu pracy, ale dzięki prawu sumowania okresów ubezpieczenia można dodawać czas pracy w krajach Unii i w ten sposób uzyskać staż wymagany w danym kraju do świadczeń socjalnych.
Uwaga - sumowaniu podlegają tylko okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Zasada ta nie dotyczy osób pracujących na własny rachunek.

PRAWO

1. Kiedy sprawy są przedawnione?

Generalnie sprawy przedawnia się po trzech latach. Ale są wyjątki, które wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów zawartych miedzy związkami zawodowymi a pracodawcami. Według tych przepisów zadania te mogą przepadać juz po 2 miesiącach (tzw. Ausschlußfristen), często również stosowane w pojedynczych umowach o prace. Z tego powodu należy zachować dużą ostrożność i w miarę szybko skontaktować się z prawnikiem.

2. Terminy składania spraw w przypadkach :

a) Zwolnienia,

Od zwolnienia należy się odwołać do właściwego sadu pracy w okresie 3 tygodni od momentu dostarczenia pisma (data wejścia pozwu do sądu a nie wysłania listu)

b) Nie wypłacenia wynagrodzenia,

Przy wynagrodzeniu termin złożenia pozwu jest uzależniony od powyższych okresów przedawnienia, należałoby mimo wszystko zrobić to  jak najszybciej, ponieważ jest też instytucja tzw. "przepadku roszczenia", jeśli przeciwnik mógł wyjść z założenia, że zadanie to nie będzie wyegzekwowane.

 

c) Odrzucenia wniosku Kindergeld,

Przy Kindergeld okres odwołania od decyzji urzędu " (Bescheid) w ciągu miesiąca" od doręczenia, od "Einspruchsentscheidung" również w ciągu miesiąca do właściwego sądu finansowego (data wejścia pozwu do sądu a nie wysłania listu)

3. Jakie sądy dopuszczają przejęcie przez Państwo kosztów, a jakie nie?

Poza sadami karnymi można we wszystkich sądach złożyć wniosek o przejecie kosztów (PKH-Antrag). Koszta te trzeba zwracać, jeśli sytuacja finansowa się polepszy, sądy regularnie kierują zapytania.

4. Kiedy występują pierwsze koszty?

Koszta powstają w momencie wniesienia pozwu do sadu lub udzielenia zlecenia adwokatowi, co generalnie następuje z podpisaniem upoważnienia.

5. Jakie dokumenty należy posiadać by móc zgłosić sprawę w sądzie?

Co do treści pozwu sadowego i dokumentów nie można jednoznacznie odpowiedzieć, bo są one zależne od rodzaju procesu. Inne wymagania w sprawach rodzinnych, inne w socjalnych, jeszcze inne w cywilnych i sądach pracy. Zawsze pisemny pozew.

KINDERGELD
Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą otrzymać KINDERGELD - czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Świadczenia przysługują także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Generalnie Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem - mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki (choćby tylko przez pewien czas).

W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca (np. ojciec rodziny), podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Zasadniczo nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może podlegać każdy, kto przez odpowiedni czas: 
 - jest legalnie zatrudniony w Niemczech ( u pracodawcy niemieckiego, nie na zasadzie delegowania przez firmę z Polski) i tam są odprowadzane podatki od jego wynagrodzenia
albo 
- pracuje w Niemczech na własny rachunek na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbeanmeldung)
Kindergeld jest przyznawany na wniosek zainteresowanej osoby. W niektórych przypadkach Familienkasse może zainteresować się:

- Czy wnioskodawca faktycznie mieszka w Niemczech? 
- Czy wnioskodawca przebywa w Niemczech przynajmniej od 1/2 roku, lub czy istnieją przesłanki pozwalające spodziewać się, że ten okres będzie osiągnięty?
Warto o tym pamiętać i w razie potrzeby mieć dowody pobytu w Niemczech - wszystko, co będzie potwierdzać regularne prowadzenie swoich spraw bytowych na terenie Niemiec. Ważnym dowodem na to jest posiadanie konta bankowego w Niemczech. Warto je założyć i z niego korzystać (koszty z reguły nie przekraczają kilkunastu EUR na kwartał)

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku Familienkasse przyznaje świadczenia, które są wypłacane za okres - od momentu przybycia do Niemiec (ale nie przed 01.05.2004) do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń, co w przypadku pracowników z Polski z reguły wynika - z zakończenia pobytu w Niemczech. Taki fakt należy zgłosić do Familienkasse, aby nie narazić się na roszczenia zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń. Broszura zawierająca między innymi druk zgłoszenia zmiany sytuacji życiowej jest przysyłana razem z decyzją o przyznaniu Kindergeld.
Należne świadczenia wynoszą:

154 EUR miesięcznie na każde dziecko
(na czwarte i każde kolejne dziecko świadczenie wynosi 179 Euro miesięcznie)

Kindergeld można otrzymać na dzieci własne lub przysposobione, a także na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Świadczenia są wypłacane do dnia pełnoletniości dziecka, a jeżeli dziecko się uczy / studiuje lub jest bezrobotne to nawet do 27 roku życia.

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt we wniosku do Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Jeżeli chcesz wystąpić o przyznanie Kindergeld  to zgłoś się do nas. Odpowiemy na Twoje pytania, zadbamy o prawidłowe złożenie wniosku.

Copyright © ERGO | design VISION